• Facultade de Económicas

    Universidade de Vigo

  • observatorio.eolico@uvigo.gal

Desde Mallorca ás montañas da Terra de Caldelas, Terra de Trives, Valdeorras e Quiroga: parques eólicos express para zonas deprimidas