• Facultade de Económicas

    Universidade de Vigo

  • observatorio.eolico@uvigo.gal

Importante incremento dos procesos expropiatorios nos parques eólicos de Galicia