• Facultade de Económicas

    Universidade de Vigo

  • observatorio.eolico@uvigo.gal

O Observatorio Eólico presentou ós grupos parlamentarios de Galicia unha proposta de contrato tipo para os terreos afectados por parques eólicos