• Facultade de Económicas

    Universidade de Vigo

  • observatorio.eolico@uvigo.gal

O primeiro aeroxerador comunitario da Península entra en funcionamento